główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie poszukuje kandydatów /kandydatek na stanowisko: referent

artykuł nr 2

Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko: referent ds. administracyjnych w Zespole ds. administracyjnychOgłoszenie o naborze nr 63091 z dnia 05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych wybrana została Pani Magdalena Pączek, zamieszkała: Sulęcin.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sekretariatu, co rokuje szybkim wdrożeniem się w zakres powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy dała się poznać jako osoba opanowana, komunikatywna, zdolna poradzić sobie  z zadaniami na przedmiotowym stanowisku.

artykuł nr 3

Nabór: referent ds. administracyjnychogłoszenie z dnia 05.05.2020 r. (nr 63091)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru (spełniających wymagania formalne):

1. Magdalena Pączek

2. Emilia Ganczarska

3. Marlena Piasecka

4. Ewelina Kamińska

5.  Paulina Matyka

artykuł nr 4

Wynik naboru z dnia 25 lutego 2020 r. nazwa stanowiska: inspektor weterynaryjny

anulowano nabór

artykuł nr 5

inspektor weterynaryjnydo spraw: higieny środków spożywczych zwierzęcego pochodzeniaZespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: higieny środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sulęcin
 

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie 
ul. Lipowa 27 
69-200 Sulęcin

WARUNKI PRACY

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, 
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu sulęcińskiego, krajowe wyjazdy służbowe, 
- praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu, 
- prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t. 
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na niskim parterze, 
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, 
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe. 

ZAKRES ZADAŃ

Nadzór weterynaryjny nad : podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, rozbiorem i przetwórstwem mięsa w zakładach, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

Planowanie i realizacja pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych.

Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii

doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące

prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

znajomość obsługi komputera

prawo jazdy kat. B

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

staż pracy:

specjalizacja z higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji

znajomość KPA

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30 września 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie 
ul. Lipowa 27 
69-200 Sulęcin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Andrzej Gembka: a.gembka@wet.zgora.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: Magdalena Miszon: m.miszon@wet.zgora.pl

Cel przetwarzania danych: 
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: nie dotyczy

Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Inne informacje: 
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dane kontaktowe : tel: 95 755 0040 
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór - bezpieczeństwo żywności”. 
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 
Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. 
W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. 
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. 
Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Dostępne podkategorie:
Inspektor RHD