główna zawartość
artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.piw-sulecin.4bip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-05

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. Wersję kontrastową.
  2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sulęcinie nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  4. W budynku nie ma windy.
  5. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
  6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  7. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.
  8. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Pisarskisulecin.piw@wet.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 755 0040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie nie posiada aplikacji mobilnych.